Firmast

Metsaekspert OÜ on erapooletu metsa korraldamise, metsa hindamise, metsandusliku ekspertiisi- konsultatsiooni- ja koolitusfirma

Metsaekspert OÜ tegutseb alates 1997. aastast.

2004. a moodustasime metsade korraldamiseks eraldi firma - Metsaeksperdi Metsakorralduse OÜ. Metsaekspert OÜ tegutseb meie kõigis teistes tegevusvaldkondades.

Kõige mahukamad tegevusvaldkonnad on olnud metsa hindamine, metsakorraldus ja metsaomanike nõustamine.

Meie viimaste aastate keskmine metsakorraldustööde maht on olnud 30 000 ha, head nõu on saanud sajad metsaomanikud.

Pakume metsaomanikele, metsa ülestöötajatele, riigiasutustele, kinnisvarafirmadele jpt. võimalust saada erapooletut metsanduslikku nõustamist ja täiendõpet, metsa ja metsamaterjalide hindamist ning ekspertiise.

Täiendõppe abil püüame tagada metsaspetsialistide ja -omanike metsanduslike teadmiste suurenemise. Mida varem omanik mõistab, et metsa majandamine eeldab korralikult läbimõeldud äriplaani, mis võtab arvesse kõik olulised küsimused, seda tulusam on resultaat omanikule ja valutum metsale.

Pidevalt laiendame elektrooniliste mõõteriistade kasutamist metsas, täiustame tehnoloogiaid ja andmetöötluse vahendeid, mis kokkuvõttes tagavad kiirema töö ja täpsemad tulemused. Meil on ametis metsandusliku hariduse ja eriväljaõppega spetsialistid.

Omame infosüsteemi, mis tagab kõigi vajalike digitaalandmete kiire kättesaadavuse ja automaatse töötlemise, vähendades sel moel hindamisprotsessi ajakulu ja tõstes kvaliteeti.

Rühmanõustamiseks võib initsiatiiv tulla nii omanikelt, organisatsioonidelt kui nõustajalt. Rühmanõustamisi korraldatakse paljusid omanikke puudutavatel teemadel.

Tänapäeval on kõikjal prioriteediks kvaliteet, seda ka metsanduses. Kvaliteedi saavutamiseks tuleb metsa majandada säästlikult ja efektiivselt.Oma tegevusega soovime tagada metsade arukat ja järjepidevat majandamist ning osutada metsaomanikele mitmekülgset abi.

Teostame:

 • Erametsade metsakorraldust alates 1997 aastast.
 • Metsaomanike nõustamist alates 1998 aastast.
 • Mitmesuguseid projekte:

hindamis-, kaardistus-, koolitus-, nõustamis- alal alates 1998 aastast.

 • Ekspertiise ja eksperthinnanguid alates 1999 aastast.

 • Maaparandusprojekte alates 2006 aastast.

 • Töötasime välja statistilise metsainventuuri metoodika (1999-2000).

 • Koostöös Keskkonnaministeeriumi ja Rootsi Kuningriigi Metsaametiga töötasime esimesena välja säästva metsamajanduse põhimõtetest lähtuva metsakorralduse Eestis - “Rohelise metsamajanduskava” ja teostasime selle EPMÜ õppe-, katsemetskonnas (2001-2002).

 • Oleme koostanud keskkonnamõju hinnanguid (ekspertiisid) kaitsealade kaitseeeskirjadele (2001-2002).

Füüsiliste isikute ja eraõiguslike juriidiliste isikute tellimusel tegutseme kõigis eelpool nimetatud tegevusvaldkondades.

Oleme osalenud:

 • Vääriselupaikade inventeerimisel (2000-2003).

 • Metsanduse arengukava väljatöötamisel (2000-2001).

 • Metsasertifitseerimise standardite väljatöötamisel ning testimisel (1998-2002).

 • Kaitseväe keskpolügooni keskkonnamõju hinnangu koostamisel (2002).

 • Erametsade sertifitseerimise käivitumisel oleme huvitatud metsade sertifitseerimisest.

 • Metsa korraldamise juhendi väljatöötamisel.

Metsaekspert OÜ loomisel olid peamised eesmärgid:

 1. Pakkuda metsaomanikele, metsa ülestöötajatele, riigiasutustele, kinnisvarafirmadele jpt. võimalus saada erapooletut metsanduslikku konsultatsiooni, metsa ja metsamaterjalile hindamist ning ekspertiise.

 2. Leevendada erametsade metsakorralduses tekkinud suurt mahajäämust antud valdkonna viimisega uuele tehnoloogilisele tasemele.

 3. Täiendõppe abil tagada metsaspetsialistide ja –omanike metsandusalaste teadmiste paranemine.

 4. Erapooletu ekspertiisiga anda hinnang metsale, selle majandamisele või mõõtmis- ja hindamisandmetele.

 5. Konsultatsioonide, hindamiste, täiendõppe ja metsakorralduse kaudu kiirendada metsade säästliku majandamise põhimõtete levikut omanike ja majandajate hulgas.

 6. Metsanduslike teadusuuringutega soodustada metsanduse arengut.

 7. Aidata kaasa metsanduslike infosüsteemide ja metsandusliku statistika arengule.

Kontakt: Aardla 23D, Tartu 50110 Metsaekspert asukoha kaart Telefon: 742 2355 ; 514 8885 E-post: info@metsaekspert.ee