Miks tellida kava?

Alates 01.01.2009 peavad metsaomanikul uuendus-,harvendus- ja valikraie  tegemiseks olema Metsaregistris kehtivad inventeerimisandmed. Inventeerimisandmed peab omanik tellima tegevusluba omavalt metsakorraldusettevõttelt. Kui metsamaa pindala on väiksem kui kaks hektarit, siis inventeerimisandmeid olema ei pea.

Metsamajandamiskava annab vastused küsimustele:

 • Kui palju kasvab metsa ja milline see on?
 • Kuidas ja millal ühte või teist metsaosa majandada?
 • Milliseid puid raiuda?
 • Milline peaks olema mets pärast raiet?
 • Kas uus metsapõlv istutada või jätta uuenemine
 • looduse hooleks?
 • Jpt.

Mitmete metsanduslike toetuste taotlemiseks peavad inventeerimisandmed olema Metsaregistris. Metsamajandamiskava olemasolul on ka konsulendil lihtsam nõu anda. Metsamajanduslik töö nõuab asjatundlikku ja head suhtumist, sest metsa majandamine eeldab arukat planeerimist ja palju tööd. Metsamajandamiskavas sisalduvate andmete alusel saab omanik ülevaate oma metsa olukorrast ja lähtekohad tegutsemiseks.

Metsamajandamiskava koosneb:

 • inventeerimisandmetest, sh metsaplaanist ;
 • teemakaartidest;
 • kokkuvõtetest metsamajanduslike tööde ja metsa olukorra kohta.
   

Metsamajandamiskava ja metsakorraldus

Metsa korraldatakse eesmärgiga saada andmeid metsa seisundi ja varude suuruse kohta, nõustada metsa omanikku ja kavandada pikaajalisi metsamajanduslikke tegevusi (Metsaseadus §11).

Metsakorraldus koosneb metsa inventeerimisest ja metsa majanduslike tööde planeerimisest. Nende tegevuste tulemusel valmivat majandamise projekti nimetatakse metsamajandamiskavaks.

Metsamajandamiskava (metsa inventuur) tehakse iga kümne aasta järel.

Omanik peaks enne kümmet aastat uue metsamajandamiskava (inventuuri) tellima kui:

 • metsas on toimunud suured muutused (raied, kahjustused, jne);
 • õigusaktides on toimunud muutused, mis mõjutavad majandamist
 • toetuste taotlemine (uuendamine, valgustusraie, jt)

Metsamajandamiskava sisaldab infot ka looduskaitseliste kitsenduste kohta (kaitsealad, püsielupaigad, hoiualad, NATURA jt). Enne kava väljastamist omanikule kooskõlastab metsa korraldus ettevõte kava kaitseala valitsejaga.
 

Metsamajandamiskava või metsainventuur?

Alates 01.01.2009 on metsaomanikul võimalus tellida metsamajandamiskava asemel ka ainult inventeerimis-andmed. Metsainventuur on metsaressursi iseloomu ja mahu määramine.

Võrreldes metsamajandamiskavaga, ei sisalda inventeerimisandmed erinevaid koondtabeleid, teemakaarte jms. Tulemused esitatakse samuti takseerkirjelduse kujul. Inventeerimisandmetest on omaniku soovil hiljem võimalik koostada ka metsamajandamiskava. Igal metsaomanikul on võimalus metsa majandamis kava koostamisest osa võtta ja vajalikud küsimused metsakorraldajaga läbi arutada. Kui andmed on omanikuga kooskõlastatud, saadab metsa korraldus ettevõte inventeerimisandmed Metsaregistrisse.

Metsamajandamiskava võib vormistada paberil või infotehnoloogilise andmekoguna. Viimane tähendab, et omanik saab internetiühenduse olemasolul andmeid spetsiaalse programmi abil kasutada. Selleks annab Metsaeksperdi Metsakorralduse OÜ omanikule kasutaja tunnuse ja parooli.

01.01.2009 asendus metsamajandamiskava kehtestamine inventeerimisandmete kontrolliga. Metsa inventeerimisandmete Metsaregistrisse kandmiseks esitab metsakorraldusettevõte omanikuga kooskõlastatud andmed Keskkonnateabe Keskusele, kus vastav ametnik (audiitor) kontrollib esitatud andmete õigsust ja seejärel teeb otsuse andmete Metsaregistrisse kandmiseks.
 

Metsamajandamiskava koostamise (inventeerimisandmete) toetusest

 Metsaomanikel on võimalus taotleda metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetust.

 Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse määramisel rakendatakse inventeerimisandmete Metsaregistrisse kandmise hetkel kehtinud toetuse määra.
 
 Alates 2017 on Metsaregistrisse kantud inventeerimisandmetele toetus kuni 100% arve summast, aga mitte rohkem kui:

• 10 €/ha 

Taotluse esitamisel peab jälgima, et inventeerimisandmete kandmisest Metsaregistrisse ei oleks möödunud rohkem kui 2 aastat.

Toetust makstakse üks kord kümne aasta jooksul. Toetuse taotlust saab metsaomanik SA Erametsakeskus`le esitada ainult läbi metsaühistu.

Toetuste taotlemisel on Teile abiks MTÜ Kesk-Eesti Metsaomanikud (www.kemo.ee).

Kontakt: Aardla 23D, Tartu 50110 Metsaekspert asukoha kaart Telefon: 742 2355 ; 514 8885 E-post: info@metsaekspert.ee