Teenused

 
Metsaekspert OÜ taksaatorid teostavad tellimusi üle Eesti. Tellimuste esitamiseks vt kontakt või täitke vastav vorm teenuse lingilt.
 

Alates 01.01.2009 peavad uuendus-, harvendus ja valikraiete tegemiseks olema kehtivad inventeerimisandmed Metsaregistris. Kui kinnistu metsamaa pindala on väiksem kui 2 ha, siis inventeerimisandmeid olema ei pea.

Inventeerimise eesmärkideks on:
1) Koguda andmeid metsade iseloomu, seisundi, paiknemise ning varude suuruse kohta.
2) Vajaliku alginformatsiooni kogumine metsaomanike nõustamiseks ja metsamajandamiskava koostamiseks.

Metsa ülepinnalisel inventeerimisel kasutatakse silmamõõdulist takseerimist, mida täpsustatakse puude vanuse, kõrguse, rinnasdiameetri, rinnaspindala ning teiste takseertunnuste määramiseks vajalike mõõtmiste või loendamistega (Metsa korraldamise juhend § 5). Tulemused esitatakse takseeriseloomustuse kujul.
Peale välitööde teostamist ja andmete töötlemist saadame metsaomanikule takseeriseloomustuse ja metsaplaani tutvumiseks. Kui andmed on omanikuga kooskõlastatud, edastame inventeerimisandmed Keskkonnateabe Keskusele, kes kannab andmed Metsaregisterisse.

Inventeerimisandemed kehtivad 10 aastat.

Metsamajandamiskava eesmärgiks on anda metsaomanikule parimad soovitused oma metsa majandamiseks.
Metsamajanduslik töö nõuab asjatundlikku ja head suhtumist, sest metsa majandamine eeldab arukat planeerimist ja palju tööd. Metsamajandamiskavas sisalduvate andmete alusel saab omanik ülevaate oma metsa olukorrast ja lähtekohad tegutsemiseks.

Metsamajandamiskava annab vastused küsimustele:

Kui palju kasvab metsa ja milline see on?
Kuidas ja millal ühte või teist metsaosa majandada?
Milliseid puid raiuda?
Milline peaks olema mets pärast raiet?
Kas uus metsapõlv istutada või jätta uuenemine looduse hooleks?
Jpt


Metsamajandamiskava koosneb:

inventeerimisandmetest, sh metsaplaanist ;
teemakaartidest;
kokkuvõtetest metsamajanduslike tööde ja metsa olukorra kohta

Igal metsaomanikul on võimalus metsa­majandamis­kava koostamisest osa võtta ja vajalikud küsimused metsakorraldajaga läbi arutada. Kui andmed on omanikuga kooskõlastatud, saadame inventeerimisandmed Metsaregistrisse.
Peale andemete sissekannet Metsaregistrisse, saab metsaomanik meilt kava paberkandjal või infotehnoloogilise andmekoguna koos Metsaregistrisse kande tegemise otsusega.

Metsamajandamiskava kehtib 10 aastat.

 

Koostöös Kesk-Eesti Metsaomanikud MTÜ-ga pakume oma klientidele metsanduslike (sh. kavade) toetuste taotlemise võimalust.

Metsa inventeerimine

Metsaomanikel on võimalus taotleda metsa inventeerimise koostamise toetust. 2017 aastal on metsamajandamiskava ja inventeerimisandmete koostamise toetus kuni 100 % tehtavast kulutusest. Loe toetustest rohkem.....

 

Kasvava metsa hindamine ülepinnalise inventeerimisega

Hindame kasvavat metsa ostu-müügi tehinguteks, tagatiseks, kindlustusele jne.
Hindamine võib toimuda ülepinnalise inventeerimisega, ülepinnalise või osalise kluppimisega.
Hindamisandmete põhjal vormistatakse hindamisakt.

Hindamine sisaldab:
Eraldiste moodustamist ja inventeerimist
Metsaplaani koostamist
Takseerandmeid
Raiest saadavate sortimentide mahu leidmist puuliikide kaupa
Tulude ja kulude arvestust
Hindamisakti

Hindamine kluppimisandmete põhjal

Puude või kändude kluppimist teostatakse täpse raiemahu leidmiseks või raiumisega tekitatud kahju suuruse määramiseks.
Kulude optimeerimiseks soovitame lageraieteks tellida valikkluppimisi st. klupitakse ainult jämedamad puud (läbimõõt alates 14 cm) või jäetakse kluppimisest välja hall-lepad, remmelgad jms.
Ebamääraste looduslike piiride korral on vajalik lankide tähistamine ja soovitatav lankide eraldamine.


Teostame:

  • Osapinnalist kluppimist (proovitükid)
  • Ülepinnalist kluppimist
  • Kändude kluppimist

Ekspertiisid on vajalikud raiumisega tekitatud kahju suuruse määramiseks. Mõõtmisel kasutame täpseid elektroonilisi mõõteriistu (elektroonilised kõrgusmõõtjad ja klupid ning GPS –id). Tulemusena leitakse raiutud puude maht ning sellest tulenevalt arvestatakse tekitatud kahju suurus. Tulemused vormistatakse ekspertiisiaktiks.

Tihtipeale tekib metsaomanikel seoses oma metsade majandamisega hulgaliselt küsimusi ja probleeme, kuid kõigile probleemidele ei suudeta ise vastuseid leida.
Pakume oma klientidele asjatundlikku nõu kõigis metsanduslikes küsimustes.
Igale metsaomanikule kuni 1 tund tasuta nõustamist kalendriaastas riigi toetusel! Teistele kokkuleppel.

Koostame erinevaid kaarte. Uue kaardi saab koostada uute välimõõtmiste andmete põhjal või kombineerides erinevaid olemasolevaid kaarte. Mõõtkava ja kujundus vastavalt soovile.

Teostame erinevate objektide mõõdistamist ja mahamärkimist GPS-i või elektrontahhümeetri abil. Sõltuvalt töö iseloomust kasutame erineva täpsusklassi aparaate. Oleme mõõdistanud elektriliine, maa-aluseid kaableid, kuivendussüsteeme jpm.

Omaniku ja majandaja vaheliste lepingute koostamine. Ostu-müügi lepingute vormistamine ning dokumentide vormistamine metsamajanduslike tööde teostamiseks.

Koostame projekte maaparandussüsteemi rekonstrueerimiseks, uuendamiseks ja hooldamiseks.


Maaparandussüsteemi rekonstrueerimine on olemasoleva maaparandussüsteemi plaanilahenduse, kuivendus- või niisutusviisi või ehitise konstruktsiooni oluline muutmine või parandusehitise tehnoloogiline ümberseadistamine (Maaparandusseadus § 5 lg 2)

Maaparandussüsteemi uuendamine on selle iganenud või lagunenud osade uutega asendamine või täiendamine, kraavide taastamine esialgsel kujul ja maaparandussüsteemi osade täiendamine maaparandussüsteemi üldparameetreid oluliselt muutmata.

Maaparandussüsteemi uuendamine on veejuhtmel puittaimestiku raiumine; veejuhtme sügavuse ja põhjalaiuse taastamine keskmise mahuga 0,5 kuni 1,2 m³/m või üle 10 km2 valgalaga eesvoolu sügavuse ja põhjalaiuse taastamine settekihi keskmise paksusega kuni 0,5 m; drenaažisüsteemi, truubi, regulaatori, tee ja muu maaparandussüsteemi ehitise taastamine, asendamine või täiendamine maaparandussüsteemi üldparameetreid oluliselt muutmata ((Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded , 
Maaparandussüsteemi ehitamise tehnilised nõuded)

Maaparandussüsteemi hooldamine on rohttaimede ja peenvõsa niitmine; puittaimestiku raiumine; voolutakistuste ja kuni 0,5 m³/m mahuga sette eemaldamine veejuhtme voolusängist; drenaažisüsteemi settest puhastamine ja korrastamine; truubi ja regulaatori settest puhastamine ning truubiotsakute korrastamine; hooldustööde tegemine maaparandussüsteemi maa-alal ja seal asuval veekaitserajatisel ning maaparandussüsteemi teenindaval teel (Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded , 
Maaparandussüsteemi ehitamise tehnilised nõuded)

 

Kontakt: Aardla 23D, Tartu 50110 Metsaekspert asukoha kaart Telefon: 742 2355 ; 514 8885 E-post: info@metsaekspert.ee