Bitterlichi lihtrelaskoop - 1948. aastal metsateadlase, Walter Bitterlichi poolt leiutatud abivahend, millega mõõdetakse rinnaspindala

Eraldis - pindalalt terviklik metsaosa, mis on tekkeviisi, koosseisu, vanuse, rinnaspindala, kõrguse, tagavara ja metsakasvukohatüübi poolest kogu ulatuses piisavalt ühetaoline

Harvendusraie - raie, mille käigus muudetakse puistu koosseisu ja parandatakse arengutingimusi, et tõsta puistu väärtust

Lageraie - langilt raiutakse ühe aasta jooksul kõik puud, välja arvatud järelkasv, seemnepuud ja säilikpuud

Metsamaa - metsaseaduse tähenduses maa, mis on metsamaana maakatastrisse kantud ning millel on täidetud järgmised tingimused: pindala on vähemalt 0,1 ha, seal kasvavate puude kõrgus vähemalt 1,3 m, puudvõrade liitus vähemalt 30%

Metsa majandamine - metsa uuendamine, kasvatamine, kasutamine ja metsakaitse

Puistu hektaritagavara (M,tm/ha) - kasvava metsa maht ühel hektaril. Määratakse puistuelementide hektaritagavarade summana. Arvutatakse puistuelemendi kõrguse ning rinnaspindala, täiuse või puude arvu alusel.

Puistu takseerkirjeldus - eraldisel kasvava puistu ja selle kasvutingimuste iseloomustus

Puistu vanus - esimese rinde peapuuliigi keskmine vanus

Rinnaspindala (G,m2/ha) - puude rinnaspindalade summa hektaril, mõõdetakse 1,3 kõrguselt juurekaelast. Määratakse rinnete kaupa üldjuhul Bitterlichi lihtrelaskoobi abil. Täpsema rinnaspindala saab puistu üle- või osapinnalise kluppimise teel.

Seemnepuud - lageraie käigus säilitatud puud (mänd, arukask, tamm, saar, jalakas, künnapuu, sanglepp). Seemnepuud peavad olema seemnekandvuseas, sirge ja sihvaka tüvega, kitsa elujõulise võraga, hea tervisliku seisundi ja kiire kasvuga.

Säilikpuud - elustiku mitmekesisuse tagamiseks jäetavad puud. Valitakse erinevatest puuliikidest esimese rinde suurima diameetriga puude hulgast.

Taksaator- metsakorraldaja. Kaardistab takseertunnuste põhjal metsaeraldisi, inventeerib metsa ja kavandab pikaajalisi metsamajanduslikke tegevusi, lähtudes metsa takseertunnustest ja metsa seisukorrast

Turberaie - raie uuenduse tekkimise soodustamiseks vanade puude all või läheduses. Turberaie korral raiutakse vana metsapõlv korduvate raiejärkudega.

Täius - iseloomustab kasvuruumi kasutamise astet võrreldes samades tingimustest kasvanud normaalpuistuga. Määratakse rinnete kaupa protsentides.

Valikraie - üksikute puude väljaraiumine


 

Käesoleva mõistete loetelu koostamisel on kasutatud järgmisi materjale:

Metsaseadus

Metsa korraldamise juhend

Metsa majandamise eeskiri

 

Metsaeksperdist

Metsaekspert on erapooletu metsa korraldamise, metsa hindamise, metsandusliku ekspertiisi- konsultatsiooni- ja koolitusfirma. Asutatud aastal 1997.

Võta meiega ühendust

Telefon: +372 742 2355

Mobiil: +372 524 0160 või  +372 515 5332

E-post: info@metsaekspert.ee

© 2018 Metsaekspert OÜ

Search